Rezerwacja
Menu

Sprawdź termin

16 Sty '21
17 Sty '21
Rezerwacja
Rezerwacja jest chwilowo niedostępna.
Zapraszamy do kontaktu z recepcją
Zapytaj o ofertę
Oferty specjalne Kup voucher

Regulamin Hotelu

Więcej

REGULAMIN HOTELU PIWNICZNA SPA&CONFERENCE

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji,  zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Piwniczna SPA & Conference.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.hotelpiwniczna.pl 

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu  do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wpłacony zadatek w wysokości 50% wartości rezerwacji w terminie 5 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku  może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. Zadatek winien być wpłacony przelewem tradycyjnym na konto bankowe Hotelu, obciążeniem karty kredytowej/debetowej lub opcją płatności internetowej (podczas rezerwacji online).

7. W sytuacjach kiedy do czasu przyjazdu pozostał okres krótszy niż 5 dni, prosimy o kontakt z Recepcją Główną, w celu zabezpieczenia pobytu zadatkiem z karty kredytowej/debetowej.

8. W przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu zadatek nie zostaje zwrócony. 

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

10. Dokonując rezerwacji pobytu, akceptują Państwo aktualny regulamin Hotelu, pakiety pobytowe są bezzwrotne, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu nie powoduje zmniejszenia jego wartości.

11. Prośbę o przedłużenie pobytu poza okres wskazany przez Gościa w dniu przyjazdu, Gość powinien zgłosić w Recepcji Hotelu do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.  Zgłoszenie prośby nie jest jednoznaczne z przedłużeniem pobytu. Hotel może nie uwzględnić  życzenia Gościa w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.  

§4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o  ich niezwłoczne zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie, zamawianie taksówki.

5. Dla wszystkich Gości hotelowych udostępniamy bezpłatny dostęp do bezprzewodowej sieci WiFi, hasło : hedonispa

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia  wyposażenia pokoi hotelowych i innych pomieszczeń hotelowych oraz urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z winy umyślnej lub nieumyślnej (lekkomyślności i niedbalstwa) Gościa hotelowego lub odwiedzających go osób. Gość hotelowy jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawienia szkody w dniu wyjazdu w oparciu o cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Hotel zastrzega sobie również możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa do kwoty odpowiadającej wartości wyrządzonej szkody stwierdzonej po jego wyjeździe w oparciu o Cennik stawiący załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku niepokrycia kosztów naprawienia szkody Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu. 

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie zniszczenia i/lub uszkodzenia mienia należącego do Hotelu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

4. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi lub niepokrycia kosztów naprawienia wyrządzonej przez Gościa lub odwiedzających go osób szkody.

5. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kradzieże mienia będące własnością Hotelu(np. ręczniki,szlafroki) oraz uszkodzenia wyposażenia pokoju.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

2. Hotel posiada parking monitorowany niestrzeżony.

3. Hotel Piwniczna Spa & Conference posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

4. Ubezpieczenie dotyczy Hotelu wraz z zakwaterowaniem, Restauracji oraz HedoniSPA wraz z usługami świadczonymi.

5. Ubezpieczenie dotyczy szkód rzeczowych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.

6. Ubezpieczenie obejmuje również szkody w zapasie gotówki w kasie na rzecz codziennych płatności, znajdujące się  na terenie chronionego budynku, jeśli gotówka przechowywana jest w pomieszczeniu zamkniętym w sejfie. Ochrona udzielana jest w kwocie stanowiącej 5%  limitu w ramach sumy gwarantowanej nieprzekraczającej 50000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

7. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje  szkód: 

 • na skutek prowadzonych napraw, obróbek, czyszczenia lub innych, 
 • powstałych poprzez umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innych form korzystania z cudzej rzeczy
 • w pojazdach oraz ich wyposażeniu
 • w mieniu pozostawionym w pojazdach, chyba, że umówiono się inaczej
 • polegających na zaginięciu, podmianie, braków inwentarzowych mienia, powstałych na skutek poświadczenia nieprawdy, podstępem, wymuszenia, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.

11. W razie kradzieży mienia ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub na skutek niedbalstwa nie zastosował się do tego obowiązku, ubezpieczyciel PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe.

12. Ubezpieczeniem objętym są także uczestnicy imprez, którym w trakcie przeprowadzania imprezy została wyrządzona krzywda.

13. Ubezpieczenie dotyczy także szkód wyrządzonych przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.

14. Ubezpieczenie dotyczy szkód wyrządzonych poprzez rzeczy wniesione na teren hotelu przez gości hotelowych.

15. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Istnieje możliwość odesłania przedmiotów osobistego użytku, pozostawionych w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa.
W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. 

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

4. Aby reklamacja została rozpoznana  powinna zostać złożona w formie pisemnej. 

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba ją składająca zostanie powiadomiona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt.

2. Na terenie obiektu (tj. w hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych , poza miejscami do tego wyznaczonymi zgodnie z treścią Ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie  zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej ( Dz. U. Nr 81 poz. 529).

3. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000,00 złotych (słownie: tysiąca złotych 00/100). W/w kwota zostanie doliczona do rachunku klienta. 

4. Gość może zostać obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej w przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego. 

5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

6. Administratorem Danych Osobowych jest Marzena Oleś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Czarna Owca" Marzena Oleś ul. Juliusza Korwina Gąsiorowskiego 1 33-350 Piwniczna Zdrój. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji pobytu Gościa w Hotelu oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi. Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, a także innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności jak i bezpieczeństwa korzystania. 

10. Na terenie obiektu (tj. m.in. w hotelu, na parkingu, w restauracji, w tym na przynależącym do niej tarasie, patio nad Popradem oraz w ogródku przy-restauracyjnym jak i w HedoniSPA,) obowiązuje  zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu oraz jedzenia niezakupionego w obiekcie. W przypadku naruszenia tego zakazu alkohol i jedzenie będzie konfiskowane przez obsługę hotelową lub restauracyjną, a każdy gość spożywający zobowiązany będzie do zapłaty zryczałtowanej kary w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). W/w kara może zostać doliczona do rachunku klienta.

11. Na posiłkach obowiązuje strój formalny.

12. Gości obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych i napoi ze śniadań oraz innych bufetów.

13. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowymi zabrudzeniami wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). W/w kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa.

14. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracownikach Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.

15. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

16. Podczas meldunku każdy z zameldowanych Gości (dotyczy to również dzieci poniżej 3 roku życia) otrzymuje w Recepcji kartę uprawniającą do otrzymania zestawu SPA: ręcznik - kilt. Każdą kartę można wymienić na jeden zestaw w HedoniSPA. Po zwrocie zestawu, obsługa HedoniSPA oddaje Gościowi kartę. Podczas wymeldowania Goście są zobowiązani do oddania tylu kart, ile otrzymali. Za utracenie karty Gość zostanie obciążony kwotą 50 zł.

DYREKCJA HOTELU PIWNICZNA SPA & CONFERENCE

Nagrody

 • nagroda1​​
 • nagroda2
 • nagroda3
 • nagroda4
 • nagroda5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Unia Europejska
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij