Rezerwacja
Menu

Sprawdź termin

12 Maj '21
13 Maj '21
Rezerwacja
Rezerwacja jest chwilowo niedostępna.
Zapraszamy do kontaktu z recepcją
Zapytaj o ofertę
Oferty specjalne Kup voucher

Regulamin HedoniSPA

Więcej

Regulamin HedoniSPA

§1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania strefy HedoniSPA, znajdującej się na poziomie -1 Hotelu Piwniczna SPA&Conference oraz gabinetu kosmetycznego, znajdującego się na 1. piętrze Hotelu Piwniczna SPA&Conference.

2. Regulamin strefy HedoniSPA obowiązuje jej wszystkich użytkowników. Służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jej terenie. Z chwilą zakupu biletu wstępu lub zameldowania się w Hotelu Piwniczna SPA&Conference, każdy Użytkownik (Odwiedzający) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie działalności obiektu.

3. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania i niszczenia mienia obiektu oraz zachowań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia użytkowników obiektu, w szczególności zabrania się polewania wodą czujników temperatury, zakręcania anemostatów wentylacyjnych, wylewania olejków zapachowych lub innych substancji na piece w saunach oraz wszelkich innych ingerencji w infrastrukturę techniczną obiektu. Osoby, niestosujące się do powyższych zasad odpowiadają za wszelkie szkody na osobach i mieniu, spowodowane swoim zachowaniem oraz mogą zostać wyproszone z terenu obiektu wraz z zakazem wstępu do obiektu.

4. Korzystanie z szatni (przebieralni) obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe dla Użytkownika z zewnątrz. Goście hotelu przygotowują się do wejścia do HedoniSPA w pokojach.

5. Przebywanie w szatniach i ich okolicy jest dozwolone wyłącznie w celu zmiany odzienia. Użytkownik (Odwiedzający) jest obowiązany przechowywać wszystkie rzeczy pozostawiane w szatni w szafkach na odzież. 

6. Szafki na odzież przeznaczone są wyłącznie do przechowywania odzieży. Do przechowywania pieniędzy, biżuterii i wszelkich innych przedmiotów wartościowych przeznaczony jest sejf w recepcji głównej hotelu. Chęć przechowania przedmiotów wartościowych należy zgłosić pracownikom obsługi HedoniSPA. Pozostawienie przedmiotów wartościowych poza przeznaczonym do tego celu sejfem następuje na własną odpowiedzialność Użytkownika (Odwiedzającego). 

7. Użytkownik (Odwiedzający) obiektu jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież oraz odpowiednie przechowywanie transpondera. W przypadku jego zagubienia, zawartość szafki zostaje przekazana odwiedzającemu dopiero po wnikliwej kontroli i przedstawieniu przez Użytkownika (Odwiedzającego) dowodów na to, że jest właścicielem rzeczy. 

8. Przed opuszczeniem obiektu należy pozostawić otwarte szafki ubraniowe, z których się korzystało.

9. Wszelkie znalezione przedmioty należy przekazać pracownikom obiektu. Hotel Piwniczna SPA&Conference dysponuje nimi zgodnie z postanowieniami ustawowymi.

10. Pracownikom obiektu względem Użytkowników (Odwiedzających) przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Kierownictwo obiektu, uprawnione jest do nakazania opuszczenia obiektu, a także wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z obiektu osobom, które postępują wbrew postanowieniom Regulaminu i jego zarządzeniom, w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia na użytkowników obiektu oraz zachowujące się na terenie obiektu w sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi.

11. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie HedoniSPA, a tym samym spowodować podjęcie karnoprawnych środków przeciwko winowajcy. W takich przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi.

12. Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z obiektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku przepełnienia, w razie pilnej potrzeby czy nagłej sytuacji itd.)

§2. Warunki wstępu na teren HedoniSPA

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Każdy z Użytkowników (Odwiedzających) we własnym zakresie dba o otrzymany przy wejściu transponder. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania go osobom trzecim.

3. Stwierdzenie przez obsługę obiektu niewłaściwego obchodzenia się z powierzonym transponderem lub innym mieniem (ręczniki, szlafroki itd.) może zostać uznane jako poważne naruszenie regulaminu ze wszystkimi prawnymi konsekwencjami tego faktu. Niezależnie od powyższego, w takim wypadku odwiedzający może zostać obciążony kosztami poniesionej szkody za zniszczenie powierzonego mienia.

4. Pomieszczenia HedoniSPA należy opuścić nie później niż do godziny 21:00.

5.
a) strefa basenowa oraz grota solna to strefy tekstylne, dostępne dla wszystkich odwiedzających, 
z wyłączeniem osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, pkt. 5, lit. c).
b) strefa saun, łaźni, wanny z hydromasażem, prysznica wrażeń, studni zanurzeniowej i lodopadu dostępna jest dla osób, powyżej 18. roku życia.
c) z HedoniSPA może korzystać każdy, z wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z Ustawą z dnia 13.07.2012r. o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających leków. W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego menadżer obiektu zadecyduje o wpuszczeniu na teren obiektu.

6. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie HedoniSPA jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze/kierownictwu obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem.

7. Dzieci do ukończenia 18 roku życia, niewidomi, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z HedoniSPA jedynie pod kontrolą odpowiedniego opiekuna.

8. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch, przeznaczonych specjalnie do kąpieli.

9. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów, alkoholu oraz wszelkich środków odurzających. W przypadku wątpliwości, co do stanu trzeźwości osób korzystających lub chcących korzystać z usług HedoniSPA obsługa obiektu może wykonać badanie urządzeniem do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i spisać stosowny protokół lub wezwać Policję w celu dokonania pomiaru stanu trzeźwości tych osób.

10. Zakazuje się wnoszenia do HedoniSPA jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, itp.), noży i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych.

§3. Szczególne postanowienia dotyczące zachowania w strefie basenowej.

1. Użytkownicy basenów są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Do nich należą w szczególności: 

a) plucie, żucie gumy oraz każda inna dająca się uniknąć próba zanieczyszczenia basenu i wody, 
b) skoki do basenu,
c) wieszanie się na drabinkach, drążkach,
d) bieganie,
e) wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu,
f) rezerwacja stołków i leżaków,
g) zabawy ruchowe i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi bądź wyznaczonymi przez sprawujących nadzór pracowników obiektu.

2. Zabrania się wnoszenia do strefy HedoniSPA:
a) instrumentów muzycznych, 
b) urządzeń odtwarzających dźwięki,
c) odbiorników telewizyjnych,
d) zwierząt.

3. Ponadto zabrania się w strefie basenowej fotografowania, filmowania za pomocą aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych osób oraz grup zorganizowanych bez uprzedniego uzyskania od nich zezwolenia.

4. Użytkownicy (Odwiedzający) HedoniSPA są zobowiązani do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach, począwszy od kabin-przebieralni, poprzez prysznice, aż do strefy sauny i basenów, z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na wysoką wilgotność na terenie HedoniSPA i ryzyko poślizgnięcia. Użytkownicy, poruszający się po obiekcie bez klapek kąpielowych czynią to na własne ryzyko (zagrożenie poślizgnięciem, ewentualnym przenoszeniem wirusów czy zarazków).

5. Przed wejściem do basenu lub sauny Użytkownik (Odwiedzający) jest zobowiązany do skorzystania z kąpieli przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione.

6. Wszystkie osoby, znajdujące się na terenie HedoniSPA są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi oraz innych pracowników obiektu.

7. Palenie jest zabronione na terenie całego obiektu.

8. Po godzinie 22:00 w wyznaczone dni (noce saunowe), strefa basenowa jest strefą beztekstylną.

§4. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z pomieszczeń w strefie saun

§4.1. Informacje ogólne

1. Korzystanie ze strefy saun jest dozwolone dla osób powyżej 18. roku życia z wyłączeniem dni, w których przeprowadzane są specjalne seanse saunowe dla dzieci, o terminach których informacja umieszczana jest na stronie internetowej obiektu oraz na materiałach informacyjnych, znajdujących się na recepcji oraz w pokojach hotelowych.

2. Użytkownicy (Odwiedzający) są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do HedoniSPA, saun lub łaźni parowych.

3. Strefa saun jest strefą nietekstylną.

4. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wstępu do sauny zabrania się osobom:
a) z intensywnymi chorobami skóry,
b) infekcjami septycznymi,
c) z ostrą infekcją wirusową (np. grypą),
d) ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,
e) ostrą lub nie wyleczoną gruźlicą,
f) stanem zapalnym serca, 
g) ostrymi stanami zawałowymi,
h) objawami dekompresji,
i) chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,
j) w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,
k) z zapaleniem żył,
l) ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego,
m) z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
n) zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami.
Wchodząc do strefy saun Odwiedzający (Użytkownik) potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.

5. Zabrania się korzystania na terenie strefy saun z telefonów komórkowych, kamer, aparatów fotograficznych, komputerów.

6. Ze względów higienicznych i zdrowotnych zabrania się przynoszenia i spożywania na terenie strefy saun posiłków i napojów z zewnątrz.

§4.2. Zachowanie w saunie

1. Do sauny należy wchodzić boso.

2, Odwiedzający są zobowiązani do korzystania:

* z saun fińskich nago lub w ręczniku/kilcie, a każda naga część ciała musi być położona na tkaninie

* z łaźni parowych nago. Odwiedzający są zobowiązani do spłukania siedziska przed i po zakończeniu korzystania z łaźni

* z jacuzzi nago. Wyjątek stanowią godziny 14:00-16:00, kiedy ze strefy mogą również korzystać osoby niepełnoletnie. W godzinach tych, dozwolone jest korzystanie z jacuzzi w stroju kąpielowym.

* z prysznica wrażeń, studni zanurzeniowej oraz ścieżki zdrowia nago. Wyjątkiem jest wspomniany wyżej czas pomiędzy godziną 14:00-16:00.

2. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem saunowym. Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.

3. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy HedoniSPA. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.

4. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach sauny należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.

5. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to oparzeniem.

6. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonych w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

7. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.

8. Kobiety w czasie menstruacji zobowiązane są do stosowania odpowiednich środków higieny.

§4.3. Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy saun

1. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym.

2. Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.

§5. Zabiegi w gabinetach

1. Zabiegi przeprowadzane są w gabinetach: kamiennym, drewnianym oraz kosmetycznym.

2. Na zabiegi można zapisywać się w recepcji HedoniSPA – bezpośrednio lub telefonicznie.

3. Każdy zabieg poprzedzony jest wywiadem, przeprowadzanym przez pracownika HedoniSPA. Wywiad ma na celu uzyskanie informacji o ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu i odradzenie takiego zabiegu, jeżeli przeciwwskazania zostały przez Odwiedzającego (Użytkownika) ujawnione.

4. Obsługa HedoniSPA nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zabiegów przeprowadzonych pomimo istniejących przeciwwskazań, których Odwiedzający (Użytkownik) nie ujawnił w czasie wywiadu.

5. Zabieg można odwołać minimum na 2 godziny przed zaplanowaną porą. W przypadku późniejszego odwołania zabiegu lub nie pojawienia się na nim, rachunek Odwiedzającego (Użytkownika) zostanie obciążony jak w przypadku skorzystania z zabiegu.

§6. Odpowiedzialność cywilna

1. Hotel Piwniczna SPA&Conference nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez odwiedzających.

2. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu. W przypadku zaniechania tego czynu, odwiedzający traci prawo do roszczeń odszkodowawczych.

§7. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dn. 17.06.2013 r. 

Nagrody

  • nagroda1​​
  • nagroda2
  • nagroda3
  • nagroda4
  • nagroda5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij